Συνοδευτικά και λοιπός εξοπλισμός καφετέρειας

  • Sugar sticks & honey sticks
  • Bisquits
  • Espresso, cappuccino & chocolate cups
  • Coffee Glasses
  • Plastic & paper cups
  • Take away cup holders
  • Kraft paper cup rings
  • Napkins
  • Exterior & interior signs